Broedvogel-analyse

Een broedvogelanalyse kan waardevolle informatie geven over het functioneren van een projectgebied in relatie tot de beheerdoelstelling.

Over deze dienst

Bent u als beheerder of ecoloog van een terreinbeherende organisatie benieuwd naar de broedvogelontwikkeling in een gebied, maar heeft u geen tijd om zelf de analyses te verrichten? Wij kunnen voor ieder gebied waar jaarlijks een BMP-monitoring wordt uitgevoerd een broedvogelanalyse uitvoeren.

De broedvogelbevolking van een gebied heeft een sterke relatie met de aanwezige abiotiek en vegetatiestructuur van het terrein. Zo zijn bijvoorbeeld de roerdomp, snor en blauwborst afhankelijk van de aanwezige verlandingsvegetaties in een gebied. Een sterke toename van deze soorten kan dus te maken hebben met een sterke areaaluitbreiding van specifieke verlandingsvegetaties.

Met de gegevens over de vegetatiestructuur in een gebied, gecombineerd met BMP-tellingen, kunnen trends in vogelgroepen of soorten verklaard worden. Deze waardevolle informatie kan daarna gebruikt worden om beheeraanbevelingen te doen. Zo kunnen bepaalde vogeldoelstellingen voor een gebied behaald worden die aansluiten bij de visie van een gebied. De aanwezigheid van kritische soorten (zoals watersnip of geoorde fuut) in een gebied zegt iets over de kwaliteit van het aanwezige biotoop en is daarmee ook een belangrijke indicator. 

Wij leveren een analyserapport op met relevante aanbevelingen voor beheer en/of inrichting.