Eisen ecologisch onderzoek

Kwaliteitseisen ecologisch onderzoek

Het verrichten van ecologisch onderzoek is een kerntaak van ons bureau. Omdat wij kwalitatief ecologisch onderzoek bieden, hebben wij zelf criteria opgesteld waar ons onderzoek aan moet voldoen.

 

Op onze ecologische onderzoeken zijn de volgende criteria van toepassing:

 • Het onderzoek is uitgevoerd volgens geldige onderzoeksprotocollen voor soortenonderzoek (indien aanwezig).
 • Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige ecologen volgens de definitie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.
 • Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Ecologisch adviesbureau Habitus ver­klaart hierbij geen enkel belang te hebben bij de uitkomst van het onderzoek. Ook heeft iedere vaste medewerker de ethische gedragscode ondertekend en beloofd hiernaar te handelen.
 • De resultaten zijn op een efficiënte wijze verkregen, dat wil zeggen dat er een adequate verhouding bestaat tussen kosten in relatie tot de geleverde resultaten.
 • De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar mogelijk verkregen.
 • De uitkomsten (inclusief logische vervolgstappen) van het natuuronderzoek zijn begrijpbaar voor de opdrachtgever.
 • De kwaliteit van het natuuronderzoek kan beoordeeld worden door het bevoegd gezag. 
 • Om beschermde dieren op te sporen, te vangen of te bemachtigen is een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken benodigd. Deze ontheffing dient geldig en aan ons afgegeven te zijn. Deze ontheffing is hier te vinden.
 • Het onderzoek voldoet aan de interne proces- en kwaliteitseisen van Ecologisch adviesubureau Habitus (zie onderstaande paragraaf).

 

De interne proces- en kwaliteitseisen betreffen het volgende:

 • Het onderzoek is uitgevoerd door experts op het gebied van de onderzochte soort(en). De experts hebben aantoonbaar bewezen over voldoende kennis te beschikken om relevante soorten te identificeren (herkennen) en relevant gedrag te beoordelen (ervaring). 
 • De projectleider heeft specifieke deskundigheid én meerdere jaren ervaring met soortgelijke onderzoeken (of staat onder begeleiding van een ervaren projectleider). 
 • Iedere rapportage wordt door een andere ecoloog (collega of extern) beoordeeld op inhoud en vorm op basis van vaste beoordelingspunten. Geplaatste opmerkingen door de beoordelaar worden verwerkt of besproken tot de meningen eensluidend zijn.