Nuttige links

Natuur- en wetsinformatie staat verspreid op internet. Wij helpen graag om deze informatie makkelijker te ontsluiten. Hieronder diverse nuttige links:

 

Ministerie van Economische Zaken

Brochure soortbescherming bij ruimtelijke ingrepen 

Mitigerende en compenserende maatregelen per soort

Effectenindicator per soort  |  Effectenindicator Natura 2000-gebieden

Profielen habitattypen en soorten

Routeplanner beschermde natuur

 

Rijkswaterstaat

Download datasets natuur en milieu

 

BIJ12 Kennisdocumenten (voorheen soortenstandaards RVO)

Kennisdocumenten beschermde soorten

Rugstreeppad

Zandhagedis

 

NDFF

NDFF-inventarisatieprotocollen

Onderzoek naar noordse woelmuis en waterspitsmuis met inloopvallen

 

Netwerk Groene Bureau's (NGB)

Vleermuisprotocol 2021 (download Excelbestand start direct)

Soortinventarisatieprotocollen 

 

Provincie Zuid-Holland

Geodataviewer Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Holland

Natuurbeheerplan Zuid-Holland

Verordening uitvoering Wet natuurbescherming (info houtopstanden)

Beheertypen NNN

Externe werking: nee, niet van toepassing.

 

Provincie Noord-Holland

Geodataviewer Noord-Holland

Externe werking: nee, niet van toepassing.

 

Provincie Utrecht

Geodataviewer Natuurnetwerk Nederland in Utrecht

Geodataviewer Natura2000

Natuurbeheerplan 2023

Externe werking: ja, wel van toepassing.

NNN-Wijzer Utrecht

 

Provincie Gelderland

Geodataviewer Natura 2000

Gelders natuurnetwerk (GNN)

Natuurbeheerplan Gelderland

Kerkwaliteiten GNN (Groene ontwikkelzone)

Loket bos en bomenrijen, het melden van kappen Provincie Gelderland

Externe werking: nee, niet van toepassing.

 

Provincie Noord-Brabant

Wet natuurbescherming Noord-Brabant

Geodataviewer Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Externe werking: ja, van toepassing.

 

Provincie Drenthe

Geodataviewer Drenthe

Geodataviewer Natuurnetwerk Drenthe (NND)

Wet natuurbescherming Drenthe

Externe werking: nee, niet van toepassing.

 

Provincie Flevoland

Kaartviewer Natuurnetwerk Nederland in Flevoland

Externe werking: ja, wel van toepassing.

 

Provincie Zeeland

Kaartviewer Natura 2000

Kaartviewer natuur en landschap (Natuurnetwerk Zeeland)

Externe werking: ja, binnen 100 meter van toepassing.

 

Provincie Friesland

Kaartviewer Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000

Externe werking: in algemene zin niet van toepassing, ook niet voor agrarische ontwikkelingen. 

Wel effecten bepalen bij rode (woningbouw, industrie) en recreatieve ontwikkelingen.

 

Provincie Overijssel

Atlas van Overijssel

Geodata Overijssel Natuur en Landschap

 

Provincie Limburg

Geodataviewer Natuur Limburg

Downloadpagina: goud, brons, zilver (NNN)

 

Zoogdieren - Zoogdiervereniging

Zoogdierbibliotheek

 

Sovon 

Handleiding broedvogelonderzoek

Registratie en interpretatie gegevens

 

Vleermuizen

Richtlijn mitigerende en compenserende maatregelen vleermuizen (Rijkswaterstaat)

 

Aeriuscalculaties

Factsheets

Wegverkeer - categorieën euroklassen

Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen

Berekening depositiebijdrage tijdelijke projecten

 

Conservation Evidence

What works in Conservation PDF reader (2017). HTML-versie. Downloadlink.