Biotopen beschermde planten

Tabel: Biotoop en algemene begeleiders van plantensoorten beschermd onder de Wet Natuurbescherming (Omgevingswet per 1 januari 2024).

Beschermde soort Geografisch beperkt tot Biotoop Algemene begeleiders (>50%trefkans1)
Akkerboterbloem Zuid-Limburg en misschien nog in het rivierengebied.  droge storingsmilieu's Duist, akkerdistel en zwaluwtong
Akkerdoornzaad Onder de grote rivieren zomen en ruigten Kropaar, kweek
Akkerogentroost Zuid-Limburg en in het rivierengebied. droge storingsmilieu's fioringras, rogge
Beklierde ogentroost Zuid-Limburg graslanden (excl. zilte) grasklokje, gewone margriet en ruige leeuwentand
Berggamander Westelijke deel van Zuid-Limburg. graslanden (excl. zilte) kleine pimpernel, duifkruid, slangenkruid en geel walstro
Blauw guichelheil Zuid-Limburg en op enkele andere plaatsen. droge storingsmilieu's Duist, akkerdistel, kweek, kleine wolfsmelk en zwaluwtong
Bosboterbloem Zuid Limburg en Noord Holland struwelen Kweek,dauwbraam, gewone eikvaren
Bosdravik Zuid-Limburg kapvlakten niet bekend
Brave hendrik Zuid Limburg droge storingsmilieu's Engels raaigras, grote weegbree, melganzenvoet, straatgras
Brede wolfsmelk Zuid holland, zeeland, gelderland kalkrijke akkers Akkerdistel, kruipende boterbloem en dauwbraam
Breed wollegras Oosten van het land.  moeras Lidrus, kale jonker, pijpenstrootje en kleine valeriaan
Dreps Midden van het land.  droge storingsmilieu's Korenbloem, akkerviooltje en gewone hennepnetel
Drijvende waterweegbree Vooral in Noord-Brabant en Noord-Limburg. Zelden in het oosten en midden. open water (>95% trouw) en moeras Drijvend fonteinkruid
Echte gamander Zuid-Limburg. bossen Bevertjes, grasklokje, grote centaurie en aarddistel
Geel schorpioenmos Meppelerdieplanden moeras Wateraardbei, moeraswalstro, egelboterbloem en holpijp
Geplooide vrouwenmantel drenthe, friesland natte, bemeste graslanden niet bekend
Getande veldsla Zuid-Limburg en misschien ook nog in het rivierengebied. droge storingsmilieu's Grote klaproos, spiegelklokje, korenbloem en akkerviooltje
Gevlekt zonneroosje Texel en Vlieland. graslanden (excl. zilte) kleine leeuwentand, hondsviooltje en geel walstro
Glad biggenkruid geheel nederland droge storingsmilieu's Gewone spurrie, schapenzuring
Gladde zegge Midden- en Noord-Limburg. bossen en struwelen zwarte els, bittere veldkers, pitrus en kruipende boterbloem
Groot spiegelklokje Zuid-Limburg en zeer zeldzaam of uitgestorven in het oostelijke rivierengebied.  droge storingsmilieu's grote klaproos, akkerviooltje, akkerdistel en korenbloem
Grote bosaardbei Zuid-Limburg, in het rivierengebied in Midden-Nederland en in laagveengebieden. bossen zomereik, groot heksenkruid, robertskruid en geel nagelkruid
Grote leeuwenklauw Zuid-Limburg, in het Deltagebied en in het rivierengebied. Elders zeer zeldzaam. droge storingsmilieu's akkerviooltje, korenbloem, herderstasje en veldereprijs
Kalkboterbloem Zuid-Limburg. graslanden (excl. zilte) grasklokje, gewone margriet, kropaar en geel walstro
Kalketrip Sint-Pietersberg (LB) kalkrijke ruigten gewoon duizendblad, herderstasje, kropaar en peen
Kartuizeranjer Ontbreekt (in het wild) in Zeeland, Flevoland, Friesland en de Wadden. graslanden (excl. zilte) struikhei, grasklokje, sint-janskruid en gewoon duizendblad
Karwijselie Oosten van het land, in de Kempen en in Zuid-Limburg. moeras, graslanden (excl zilte) en zomen en ruigten pijpenstrootje, blauwe knoop en knoopkruid
Kleine ereprijs binnenduinen bij Haarlem.  grasland Duinriet, schapezuring en zandzegge
Kleine Schorseneer op de Veluwe en in Drenthe. heiden Pilzegge, struikhei, tormentil en pijpenstrootje
Kleine vlotvaren* Verdwenen voedselrijke wateren kleine kroosvaren, gele plomp en klein/bultkroos
Kleine wolfsmelk Zeeland,  Gelderland en Limburg droge storingsmilieu's Zwaluwtong, akkerdistel, gewoon varkensgras
Knollathyrus Zuid-Limburg, tussen Nijmegen en Gennep, op de Veluwe, in Twente en in Drenthe. zomen en ruigten tormentil, zomereik, sporkehout en pijpestrootje
Knolspirea oostelijke rivierengebied. droge, neutrale graslanden gewoon duizendblad, kalmoes, zwarte els en glanshaver
Korensla zuid en oost Nederland droge storingsmilieu's Akkerviooltje, korenbloem, schapenzuring
Kranskarwij bij Eindhoven blauwgraslanden gewone engelwortel, struikhei, kale jonker en lidrus
Kruipend moerasscherm Zeer zeldzaam in Zeeland, Noord-Brabant, kalkrijke duinen en in het oosten natte pioniermilieu's (>90% trouw), grasland fioringras, zomprus, kruipende boterbloem, pinksterbloem
Kruiptijm Gulpen (LI) kalkgraslanden gewoon duizendblad, grasklokje, driedistel en grote centaurie
Liggende ereprijs Oost Nederland grasland geel walstro, kruisdistel, knolboterbloem en sikkelkaver
Liggende raket Verdwenen pionier op stikstofrijke, natte grond niet bekend
Moerasgamander Voorne (Zuid-Holland) moeras, bossen en zomen en ruigten kruipende boterbloem, watermunt en kruipwilg
Muurbloem Alle provincies behalve Groningen droge storingsmilieu's, grasland plat beemdgras,muursterretje,muurvaren,muurleeuwenbek
Naakte lathyrus Zuid-Limburg en misschien nog in het rivierengebied. droge storingsmilieu's korenbloem, akkerwinde en grote klaproos
Naaldenkervel Zuid-Limburg en misschien nog in het rivierengebied. droge storingsmilieu's Duist, akkerdistel en zwaluwtong
Roggelelie Drenthe. kalkarme akkers kweek, reukeloze kamille en gewoon varkensgras
Rood peperboompje Zuid-Limburg, in de Achterhoek en in Twente. bossen zomereik, hazelaar, klimop en gewone salomonszegel
Rozenkransje De duinen, Drenthe, Zuidoost-Fryslân, Overijssel, Gelderland en Zuid-Limb. graslanden (excl. zilte) en heiden muizenoor, struikhei en gewone veldbies
Ruw parelzaad niet in drenthe en zeeland kalkrijke akkers Duist, akkerdistel en grote klaproos
Scherpkruid West Nederland kust, droge stroringsmilieus kweek, ruw beemdgras en grote brandnetel
Schubvaren Voornamelijk in stedelijke gebieden, het meest in het zuidoosten. droge storingsmilieu's muurvaren, gewoon muursterretje
Schubzegge Zuid-Limburg. graslanden (excl. Zilte) en bossen gewoon puntmos, kruipend zenegroen en zwarte els
Smalle raai Limburg en Noord-Brabant. droge storingsmilieu's hopklaver, gewoon duizendblad, akkerdistel en grote centaurie
Spits havikskruid Limburg en in het oosten en midden van het land. graslanden (excl. Zilte) gewoon reukgras, gestreepte witbol en gewoon biggenkruid
Steenbraam oost nederland bossen Zomereik, sporkehout, kamperfoelie, lijsterbes
Stijve wolfsmelk langs de Waal en de IJssel in Gelderland. droge storingsmilieu's, zomen en ruigten ruw beemdgras, kropaar en kruipende boterbloem
Stofzaad Hollandse en Zeeuwse duinen, Waddeneilanden, Midden-Nederland en Noord-Brabant. struwelen geel walstro, wilde kamperfoelie en welriekende salomonszegel
Tengere distel Wieringen (en voorheen in de Hollandse duinen) kalkrijke ruigten niet bekend
Tengere veldmuur Zuid-Limburg droge storingsmilieus en grasland Zandmuur, hopklaver, muizenoor
Tonghaarmuts* Biesbosch en Meinerswijk bij Arnhem Pioniers op bomen Komt voor op jong wilgenstruweel en jonge aanplant van zomereik
Trosgamander oostelijke deel van Zuid-Limburg. graslanden (excl. Zilte) grote centaurie, ruige leeuwentand en geelhartje
Veenbloembies Gelderland en Noord-Brabant. moeras en heiden kleine veenbes, veenpluis en ronde zonnedauw
Vroege ereprijs oost nederland (brummen 1 locatie) droge storingsmilieu's hoenderbeet, groot spiegelklokje en avondkoekoeksbloem
Wilde averuit oostelijke rivierengebied en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen. graslanden (excl. Zilte) geel walstro, grote tijm, sikkelklaver en knolboterbloem
Wilde ridderspoor Zuid-Limburg en in het oostelijke rivierengebied in Gelderland. droge storingsmilieu's Akkerdistel, kweek, paardenbloem
Wilde weit Zuid-Limburg. droge storingsmilieu's zwaluwtong, herik, akkerdistel en akkerwinde
Wolfskers Zuid-Limburg, Gelderland en recent in urbane gebieden  (o.a. Maastricht) kapvlakten kropaar, beemdkroon, smalle weegbree, brunel
Zandwolfsmelk rivierengebied en in het oosten van het land. grasland, zomen en ruigten en droge storingsmilieus sikkelklaver, kruisdistel en grote tijm
Zweedse kornoelje zuid en oost Nederland bossen (80%) en heiden pijpenstrootje, zomereik en zachte berk

1SynBioSys Nederland versie 2.6.9, 2017.