Marteronderzoek

Zijn er marters op uw bouwgrond gehuisvest of is uw grond vermoedelijk onderdeel van het leefgebied van marters? Een marteronderzoek is dan van belang.

Over deze dienst

Bevinden er zich marters op uw bouwgrond?

Het uitvoeren van een ecologische quickscan is een verplichting die volgt uit de Habitatrichtlijn; een Europese afspraak die in de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb) is vastgelegd. Tot 2017 was dit de flora- en faunawet. Wanneer uit een ecologische quickscan blijkt dat uw grond vermoedelijk het leefgebied van marters betreft, dient u in diverse provincies een marteronderzoek in te stellen.


Dit geldt tevens voor:

  • de wezel
  • de steen- en boommarter
  • de bunzing
  • de hermelijn

Wanneer moet u een marteronderzoek laten uitvoeren?

Wanneer de marters niet op uw terrein zijn gehuisvest, wil dat nog niet direct zeggen dat u vrijgesteld bent van marteronderzoek. Ligt het leefgebied van marters naast uw terrein en is uw terrein essentieel voor marters om hun verblijfplaats te bereiken? Ook dan dient een marteronderzoek uitgevoerd te worden.

 

Wat houdt het marteronderzoek in?

Het marteronderzoek bestaat uit verschillende stappen:

 

1. Verkennend veldonderzoek

Eén van onze ecologische deskundigen bestudeert het gebied en maakt een inschatting of het gebied geschikt is als leefgebied, verblijfplaats of verbinding voor marterachtigen.

 

2. Uitgebreid veldonderzoek

Wanneer de aanwezigheid van marterachtigen bevestigd is, voeren we een vervolgonderzoek uit.

 

3. De effectbepaling

Na het nader onderzoeken van de leefsituatie en -omgeving wordt bepaald wat het effect van uw activiteiten op de marterachtigen is. Wanneer de activiteiten in strijd zijn met de verbodsbepaling kijken we hoe de schade geminimaliseerd kan worden.

 

4. Rapportage

Alle observaties, onderzoeksresultaten en aanbevelingen worden samengevoegd in een rapport.

 

5. Ontheffing aanvragen

Wanneer uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van marterachtigen aannemelijk is en de activiteit een negatief effect heeft op de dieren, vraagt u een ontheffing aan. Deze dient u in bij het betreffende bevoegd gezag.

 

Hoe Habitus u helpt bij uw marteronderzoek

Een kwalitatief onderzoek en rapport zijn essentieel voor het indienen van uw aanvragen bij het bevoegd gezag. Habitus heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van ecologische vraagstukken. We voeren het hele jaar door marteronderzoeken uit, met name in de periode van mei tot en met augustus.


Wilt u laten onderzoeken of er marters op uw bouwgrond gehuisvest zijn of heeft u vragen over onze marteronderzoeken? Neem gerust contact met Habitus op.