Vleermuisonderzoek

Vleermuizen behoren tot de beschermde diersoorten. Bij bouw- of sloopprojecten kan het noodzakelijk zijn om een vleermuisonderzoek uit te laten voeren.

Over deze dienst

Vleermuisonderzoek laten uitvoeren

Vleermuizen behoren tot de beschermde diersoorten en mogen dus niet gedood worden, ook niet in verband met een bouw- of sloopproject of andere werkzaamheden. Ook mogen hun verblijfplaatsen, zoals kraamverblijven, niet vernietigd of beschadigd worden. Het is een verplichting die volgt uit de Habitatrichtlijn, een Europese afspraak die in de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb) is vastgelegd. Tot 2017 was dit de flora- en faunawet.

Waaruit blijkt dat een vleermuisonderzoek nodig is?

Wanneer we een ecologische quickscan uitvoeren, kunnen we constateren dat een vleermuisonderzoek noodzakelijk is. Bijvoorbeeld doordat we voor vleermuizen geschikte, toegankelijke ruimtes aantreffen. Het kan ook zijn dat u zelf al een vermoeden hebt dat er vleermuizen in de directe omgeving actief zijn. Door snel te schakelen en op korte termijn een onderzoek te laten uitvoeren anticipeert u op de eventuele uitloop van uw project. Het van begin tot eind uitvoeren van een vleermuisonderzoek duurt namelijk al gauw een aantal maanden.

Hoe gaat Habitus te werk bij een vleermuisonderzoek?

  1. We voeren indien nodig een complete ecologische quickscan uit, waarin beschreven wordt welke verblijfplaatsen en vleermuissoorten verwacht kunnen worden.
  2. We starten een passend vervolgonderzoek, met de batdetector.
  3. We beoordelen of werkzaamheden aan een gebouw nadelig zijn voor de vleermuizen en/of hun verblijfplaatsen. Zo niet, dan eindigt het onderzoek hier.
  4. Indien nadeligheid wél aangetoond wordt dient een ontheffing voor uw activiteiten te worden aangevraagd.
  5. Onderdeel van de ontheffingsaanvraag is een plan van aanpak met schadebeperkende en -compenserende maatregelen.
  6. Het betreffende bevoegd gezag beoordeelt de ontheffingsaanvraag. U ontvangt binnen enkele maanden de uitslag.

 

Wat als er vleermuizen worden aangetroffen op de projectlocatie?

Indien uw werkzaamheden een negatief effect hebben op de leefomstandigheden van de vleermuizen is het noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen. Maar wanneer u regelmatig vleermuizen detecteert in de omgeving wil dat nog niet zeggen dat hun verblijfplaats zich op uw projectlocatie bevindt. We richten ons dan ook specifiek op het onderzoeksobject en beoordelen of er negatieve gevolgen worden verwacht. Vliegroutes die essentieel zijn voor vleermuizen om hun verblijfplaats te bereiken behoren hier ook toe.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Uit de eco quickscan blijkt welke functies we gaan onderzoeken en wanneer dit onderzoek plaats kan vinden. Wanneer we alleen de paarverblijven onderzoeken kunnen we dit al binnen vijf weken afronden (afhankelijk van de vleermuissoort). Voor een jaarrond onderzoek is het noodzakelijk om meerdere onderzoeksmomenten te plannen om de kraam-, zomer-, paar- en winterverblijven vast te kunnen stellen. Starten we vroeg in het voorjaar dan duurt het proces gemiddeld 5 maanden. Beginnen we na het voorjaar dan duurt het complete traject langer.


Stel het onderzoek dus niet uit, maar schakel Habitus tijdig in. We helpen u graag bij uw vleermuisonderzoek. Neem contact met ons op.