Ethische gedragscode

Een ethische gedragscode is een verzameling van regels hoe wij ons in bedrijfsverband gedragen. Deze regels geven aan wat het gewenste gedrag is voor de betrokken personen in de beschreven situatie. Alle vaste medewerkers van Habitus hebben de ethische gedragscode ondertekend en hebben beloofd hiernaar te handelen.

 

De gedragscode 

1. Inleiding

1.1 Alle vaste medewerkers van Habitus hebben deze ethische gedragscode geaccepteerd en hebben beloofd deze na te leven.

 

2. Doelstellingen

Van ieder wordt verwacht dat zij voldoen aan de volgende doelstellingen:

2.1 Het ecologisch vakgebied verder ontwikkelen, evenals het begrip hiervoor. Dit is essentieel voor het welzijn van onze natuurlijke omgeving en het algemeen belang;

2.2 De biodiversiteit instandhouden en vergroten en de ecologische processen en life support systemen behouden die van essentieel belang zijn voor een volledig functionele biosfeer;

2.3 Het vaststellen, handhaven en verder ontwikkelen van de beroepscompenties van de professionals die in het ecologisch vakgebied werkzaam zijn;

2.4 Het bevorderen van onderwijs, opleiding en de ontwikkeling van vaardigheden om excellentie in de praktijk van de ecologie te vergroten;

2.5 Het stimuleren van innovatie, kennisoverdracht en praktijkervaringen voor een duurzame aanpak van effectief natuurbehoud;

2.6 Bijdragen aan de erkenning en de rol van de ecologen onder andere professionals, de overheid en de samenleving;

2.7 Stimuleren van de invoering van duurzaam beleid en processen ter bescherming en verbetering van de ecosysteemdiensten, waarvan alle leven op aarde van afhangt.

 

3. Algemene beroepsverplichtingen

Een ieder die zich verbindt aan deze code, dient:

3.1 Ervoor te zorgen dat zijn of haar acties niet schadelijk zijn voor de ecologische branche in het algemeen of de rol van ecologen in het bijzonder.

3.2 Zichzelf zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen in het  ecologisch vakgebied. Een ieder verplicht zich aan de eisen voor professionele ontwikkeling (Dublin desciptoren).

3.3 Eerlijk te handelen in de omgang met anderen en tijdens de uitoefening van professionele taken.

 

4. Advies en rapporten

Bij het opstellen van adviezen en rapporten dient/dienen:

4.1 Het rapport correct, eerlijk, duidelijk te zijn, en dienen bevindingen voor zover mogelijk in de gegeven omstandigheden is, volledig en objectief overgebracht te worden.

4.2 Geenszins data te worden vervalst of zal fraude te worden gepleegd. Ook zal eenieder zich inzetten om fraude te voorkomen.

4.3 De beperkingen aan de interpretatie van de informatie die wordt gebruikt, duidelijk gemaakt te worden.

4.4 Geen plagiaat te worden gepleegd. Ook dient er geen verkeerde voorstelling van het werk van anderen te worden gegeven: de erkenning en bijdragen van anderen zal altijd zo correct mogelijk en eerlijk geschieden.

4.5 Valse, onjuiste, bevooroordeelde, ongegronde of overdreven verklaringen over ecologie te worden voorkomen.

4.6 Waar mogelijk wetenschappelijke gegevens te worden verzameld en beschikbaar te worden gesteld voor anderen.

 

Laatste wijziging: 12 november 2016