Jaarrond beschermde nesten

Bescherming van vogelnesten

Tijdens uw werkzaamheden moet u rekening houden met het broedseizoen van vogels, het is namelijk verboden om nesten te beschadigen of te vernielen.Het verstoren van vogels tijdens het broedseizoen is niet verboden als de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar is. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn (nog steeds) jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest.

 

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van de wet. U heeft voor deze soorten geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, maar daar zijn uitzonderingen op.

 

Jaarrond beschermde vogelnesten

De onderstaande vogelnesten (categorie 1 t/m 4) zijn het gehele jaar beschermd en dus niet alleen tijdens de broedperiode: 

Nederlandse naam

Bescherming

Nederlandse naam

Bescherming

steenuil 

Categorie 1

eidereend 

Categorie 5

gierzwaluw 

Categorie 2

ekster 

Categorie 5

huismus 

Categorie 2

gekraagde roodstaart 

Categorie 5

roek 

Categorie 2

glanskop 

Categorie 5

grote gele kwikstaart 

Categorie 3

grauwe vliegenvanger 

Categorie 5

kerkuil 

Categorie 3

groene specht 

Categorie 5

oehoe 

Categorie 3

grote bonte specht 

Categorie 5

ooievaar 

Categorie 3

ijsvogel 

Categorie 5

slechtvalk 

Categorie 3

kleine bonte specht 

Categorie 5

boomvalk 

Categorie 4

kleine vliegenvanger 

Categorie 5

buizerd 

Categorie 4

koolmees 

Categorie 5

havik 

Categorie 4

kortsnavelboomkruiper 

Categorie 5

ransuil 

Categorie 4

oeverzwaluw 

Categorie 5

sperwer 

Categorie 4

pimpelmees 

Categorie 5

wespendief 

Categorie 4

raaf 

Categorie 5

zwarte wouw 

Categorie 4

ruigpootuil 

Categorie 5

blauwe reiger 

Categorie 5

spreeuw 

Categorie 5

boerenzwaluw 

Categorie 5

tapuit 

Categorie 5

bonte vliegenvanger 

Categorie 5

torenvalk 

Categorie 5

boomklever 

Categorie 5

zeearend 

Categorie 5

boomkruiper 

Categorie 5

zwarte kraai 

Categorie 5

bosuil 

Categorie 5

zwarte mees 

Categorie 5

brilduiker 

Categorie 5

zwarte roodstaart 

Categorie 5

draaihals 

Categorie 5

zwarte specht  

Categorie 5

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele seizoen:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust-en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
2.Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of
biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Indien dit het geval is, is een omgevingscheck benodigd.