Interne proces- en kwaliteitseisen

Bij Habitus staat de kwaliteit van diensten en producten centraal. Dit doen we vanuit een gedeeld ideaal om opdrachtgevers daadwerkelijk te ontzorgen en iets bij te kunnen dragen. Kwaliteit is het invullen of zelfs overtreffen van de klantverwachting. Voordat we aan de slag gaan verdiepen we ons eerst in uw situatie en denken we mee over wat de beste oplossing is.

Een klant vroeg aan ons om ontheffing aan te vragen voor het verwijderen van een vliegroute van vleermuizen. Dit was een eis die volgde uit een vleermuisonderzoek. In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag is tot een werkwijze gekomen waarbij een deel van de bomen behouden kon blijven en de vleermuizen geen schade zouden ondervinden. Het aanvragen van ontheffing was niet meer nodig waardoor vertraging en hoge kosten werden bespaard.

Wat de kwaliteit van een dienst is hangt af van de opdracht en de context. Toch hebben wij kwaliteitseisen geformuleerd waar onze diensten altijd aan moeten voldoen. Middels het inzetten van dienstenexperts (link naar beneden), gestandaardiseerde processen, rapportformats en verplichte collegiale toetsingen zorgen wij dat deze eisen worden nageleefd. Onderstaand zijn onze kwaliteitseisen weergegeven.

 Eisen aan het product

Het product beantwoord of overtreft de klantverwachting. De klant komt niet voor verrassingen te staan en kan verder met het geleverde product.

Het product is juridisch houdbaar. Vaak worden producten beoordeeld door een bevoegd gezag zoals de gemeente, omgevingsdienst of provincie.

Het product bevat alleen ecologisch kloppende informatie.

 Eisen aan rapporten en communicatie

Contactpersonen zijn altijd bereikbaar en reageren snel en adequaat op vragen en opmerkingen.

Rapporten zijn compleet. Vanuit een helder afgebakende onderzoeksvraag worden conclusies geformuleerd die met steekhoudende argumenten worden onderbouwd.

Rapporten zijn kort en bondig: geen overbodige, dubbele of tegenstrijdige informatie en geen ‘ecologisch hobbyisme’. Zo kan de gewenste informatie snel worden gevonden en kunnen er geen misverstanden ontstaan.

We hanteren een professionele lay-out. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van tabellen en afbeeldingen.

Spelling en grammatica is foutloos.

Dienstenexperts

Er zijn diverse manieren waarop wij de kwaliteit van onze diensten bewaken en verbeteren. We nemen alleen werk aan als we zeker weten dat we de gewenste kwaliteit kunnen leveren. Uw contactpersoon voor een project heeft altijd een brede kennis en ervaring met de betreffende dienst en de context waarin deze wordt uitgevoerd. Dit doen we door te werken met dienstenexperts (link naar ‘over ons’ waarbij per persoon de expertise wordt vermeld?). Een dienstenexpert specialiseert zich binnen de organisatie op enkele onderdelen van het vakgebied, zoals vleermuisonderzoek of ecologische quickscans. Hierdoor ontstaat vanzelf een gedegen ervaring op dit gebied. We investeren daarnaast actief in het actualiseren en verhogen van het kennisniveau van onze medewerkers door scholing en netwerken.

Uw inbreng is waardevol

De bovenstaande kwaliteitseisen hebben wij uiteraard niet alleen bedacht. Onze aanpak is klantgericht dus u geeft aan wat belangrijk is! Daarom vragen we actief om feedback op onze diensten en nodigen we onze opdrachtgevers van harte uit om ons evaluatieformulier (link) in te vullen. Feedback zal zeker ook worden gebruikt om tot een meer klantgerichte aanpak te komen. Van onze vaste opdrachtgevers weten we hierdoor precies wat ze bedoelen, zonder dat er veel woorden voor nodig zijn.

Op dit natuuronderzoek zijn de volgende criteria van toepassing:

Het onderzoek is uitgevoerd volgens geldige onderzoeksprotocollen voor soortenonderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige ecologen volgens de definitie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Ecologisch adviesbureau Habitus ver­klaart hierbij geen enkel belang te hebben bij de uitkomst van het onderzoek.

De resultaten zijn op een efficiënte wijze verkregen, dat wil zeggen dat er een adequate verhouding bestaat tussen kosten in relatie tot de geleverde resultaten.

De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar mogelijk verkregen.

De uitkomsten (inclusief logische vervolgstappen) van het natuuronderzoek zijn begrijpbaar voor de opdrachtgever.

De kwaliteit van het natuuronderzoek kan beoordeeld worden door het bevoegd gezag.

Het onderzoek voldoet aan de interne proces- en kwaliteitseisen van Ecologisch adviesbureau Habitus. Zie onderstaande tekstkader.

 De interne proces- en kwaliteitseisen betreffen het volgende:

Het onderzoek is uitgevoerd door experts op het gebied van de onderzochte soort(en). De experts hebben aantoonbaar bewezen over voldoende kennis te beschikken om relevante soorten te identificeren (herkennen) en relevant gedrag te beoordelen

De projectleider heeft specifieke deskundigheid en meerdere jaren ervaring met soortgelijke onderzoeken (of staat onder begeleiding van een ervaren projectleider). Dit wordt intern een productexpert genoemd.

Iedere rapportage wordt door een andere ecoloog (extern of een collega) beoordeeld op inhoud en vorm op basis van vaste beoordelingspunten. Geplaatste opmerkingen door de beoordelaar worden verwerkt of besproken tot de meningen eensluidend zijn.