Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn

Europa is de thuisbasis van meer dan 500 wilde vogelsoorten. Maar ten minste 32% van de vogelsoorten in de EU zijn momenteel niet in een goede staat van instandhouding. De Vogelrichtlijn is gericht op alle van de 500 wilde vogelsoorten die van nature in de Europese Unie te beschermen.

 

Bescherming van soorten onder de Vogelrichtlijn

De 500 wilde vogelsoorten die van nature in de Europese Unie voorkomen, worden op verschillende manieren beschermd in de richtlijn. De tekst van de richtlijn is hier te vinden. Voornamelijk de bijlagen zijn van belang. Hieronder een korte samenvatting van de streking van de bijlagen.

  • Bijlage 1 :194 soorten en ondersoorten zijn in het bijzonder bedreigd. De lidstaten moeten speciale beschermingszones (SBZ) aan te wijzen voor hun overleving inclusief alle trekvogels.
  • Bijlage 2 : 82 vogelsoorten mogen worden bejaagd. Echter, de periodes van jacht zijn beperkt en de jacht is verboden wanneer de vogels het meest kwetsbaar zijn, namelijk tijdens hun remigratie naar broedgebieden, de voortplanting en de opvoeding van hun kuikens.
  • Bijlage 3 : algemeen, activiteiten die direct vogels, zoals het opzettelijk doden, vangen of handel, of het vernietigen van hun nesten bedreigen, zijn verboden. Met bepaalde beperkingen, kunnen de lidstaten een aantal van deze activiteiten voor 26 hier genoemde soorten mogelijk te maken.
  • Bijlage 4 : de richtlijn voor het duurzaam beheer van de jacht, maar de lidstaten moeten alle vormen van niet-selectief en grootschalig doden van vogels voorkomen, met name de in deze bijlage genoemde methoden zijn verboden.
  • Bijlage 5 : de richtlijn bevordert onderzoek naar de bescherming, het beheer en het gebruik van alle soorten vogels die onder de richtlijn in deze bijlage worden vermeld.