Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn

Europa is de thuisbasis van meer dan 500 wilde vogelsoorten. Maar ten minste 32% van de vogelsoorten in de Europese Unie zijn momenteel niet in een goede staat van instandhoudingDe Vogelrichtlijn is erop gericht alle wilde vogelsoorten die van nature in de Europese Unie voorkomen, te beschermen.

 

Artikel 3.1 - Vogelrichtlijnsoorten

Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels, van soorten die genoemd staan in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, zijn beschermd onder artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Deze soorten worden hier allemaal benoemd. Hier wordt ingegaan op de uitzonderingen (vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten). In de provincie Limburg gelden afwijkende provinciale beleidsregels passieve soortenbescherming. Zie daarvoor deze website.

 

Bescherming van soorten onder de Vogelrichtlijn

De 500 wilde vogelsoorten die van nature in de Europese Unie voorkomen, worden op verschillende manieren beschermd in de richtlijn. De volledige tekst van de richtlijn is hier te vinden. Voornamelijk de bijlagen zijn van belang. Hieronder volgt een korte samenvatting van de strekking van de bijlagen:

  • Bijlage 1 :194 soorten en ondersoorten zijn in het bijzonder bedreigd. De lidstaten moeten speciale beschermingszones (SBZ) aan te wijzen voor hun overleving inclusief alle trekvogels.
  • Bijlage 2 : 82 vogelsoorten mogen worden bejaagd. Echter, de periodes van jacht zijn beperkt en de jacht is verboden wanneer de vogels het meest kwetsbaar zijn, namelijk tijdens hun remigratie naar broedgebieden, de voortplanting en de opvoeding van hun kuikens.
  • Bijlage 3 : algemeen, activiteiten die direct vogels, zoals het opzettelijk doden, vangen of handel, of het vernietigen van hun nesten bedreigen, zijn verboden. Met bepaalde beperkingen, kunnen de lidstaten een aantal van deze activiteiten voor 26 hier genoemde soorten mogelijk te maken.
  • Bijlage 4 : de richtlijn voor het duurzaam beheer van de jacht, maar de lidstaten moeten alle vormen van niet-selectief en grootschalig doden van vogels voorkomen, met name de in deze bijlage genoemde methoden zijn verboden.
  • Bijlage 5 : de richtlijn bevordert onderzoek naar de bescherming, het beheer en het gebruik van alle soorten vogels die onder de richtlijn in deze bijlage worden vermeld.