Beschermde vogels

Alle op het Europees grondgebied in het wild levende vogels die van nature op het Nederlands grondgebied voorkomen, zijn strikt beschermd.


Voor een aantal vogels is art 3.1 lid 5 niet van toepassing omdat deze vogels tevens onder het beschermingsregime van art. 3.5 vallen. Het betreft de vogels die zijn opgenomen in bijlage II van de conventie van Bern. Artikel 3.1 lid 5 bepaald dat het verbod op verstoren (art. 3.1 lid 4) niet van
toepassing is indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. De soorten die zijn opgenomen in bijlage II van Bern zijn derhalve strikter beschermd dan de andere vogelsoorten. Dit zal mogelijk wel op korte termijn veranderen.

 

Voor meer informatie over vogels met jaarrond beschermde nesten klik hier.

 

Overzicht vogels opgenomen op Bern (II) en Bonn (I)

Nederlandse naam

Nederlandse naam

Nederlandse naam

Nederlandse naam

Aasgier Giervalk Lammergier Sneeuwgors
Alpengierzwaluw Glanskop Lepelaar Sneeuwuil
Alpenheggenmus Goudhaan Matkop Snor
Amerikaanse grote stern Grasmus Middelste bonte specht Sperwer
Anatolische woestijnplevier Graspieper Mongoolse pieper Sperwergrasmus
Appelvink Graszanger Monniksgier Sperweruil
Arctische bonte strandloper Grauwe fitis Morinelplevier Spotvogel
Arendbuizerd Grauwe franjepoot Nachtegaal Sprinkhaanzanger
Audouins meeuw Grauwe kiekendief Nachtzwaluw Steenarend
Aziatische roodborsttapuit Grauwe klauwier Nonnetje Steenloper
Baardgrasmus Grauwe vliegenvanger Noordse boszanger Steenuil
Baardman Griel Noordse fitis Stellers eider
Balearische roodkopklauwier Grijskopspecht Noordse grote bonte specht Steltkluut
Balkanbergfluiter Grijze wouw Noordse kwikstaart Steppearend
Balkankwikstaart Groene specht Noordse nachtegaal Steppebuizerd
Bastaardarend Groenlandse tapuit Noordse pijlstormvogel Steppehoen
Beflijster Groenling Noordse stern Steppekiekendief
Bergeend Grote barmsijs Noordse vleermuis Steppekievit
Bergfluiter Grote bonte specht Oehoe Steppeklapekster
Bijeneter Grote franjepoot Oeverloper Steppevorkstaartplevier
Bladkoning Grote gele kwikstaart Oeverpieper Stormvogeltje
Blauwborst Grote karekiet Oeverzwaluw Strandleeuwerik
Blauwe kiekendief Grote kruisbek Ooievaar Strandplevier
Blauwe rotslijster Grote pieper Oostelijke blonde tapuit Struikrietzanger
Blauwstaart Grote stern Oostelijke kraagtrap Swinhoes boszanger
Blonde ruiter Grote trap Orpheusspotvogel Taigaboomkruiper
Boerenzwaluw Grote zilverreiger Paapje Tapuit
Bont stormvogeltje Haakbek Paarse strandloper Temmincks strandloper
Bontbekplevier Harlekijneend Pallas' boszanger Terekruiter
Bonte strandloper Havik Parelduiker Tjiftjaf
Bonte tapuit Havikarend Perzische roodborst Toendrabontbekplevier
Bonte vliegenvanger Heggenmus Pestvogel Torenvalk
Boomklever Hop Pimpelmees Tuinfluiter
Boomkruiper Huiszwaluw Poelruiter Turkestaanse klauwier
Boompieper Humes bladkoning Poelsnip Vaal stormvogeltje
Boomvalk Iberische tjiftjaf Porseleinhoen Vale gier
Bosgors IJsduiker Provençaalse grasmus Vale pijlstormvogel
Bosrietzanger IJsgors Purperreiger Veldrietzanger
Bosruiter IJslands smelleken Putter Velduil
Bosuil IJsvogel Raddes boszanger Visarend
Braamsluiper Ivoormeeuw Ralreiger Visdief
Brandgans Izabeltapuit Ransuil Vorkstaartmeeuw
Breedbekstrandloper Jufferkraanvogel Renvogel Vorkstaartplevier
Brilgrasmus Kaapverdische stormvogel Reuzenstern Vuurgoudhaan
Britse frater Kalanderleeuwerik Rietgors Waterpieper
Britse koolmees Kerkuil Rietzanger Waterrietzanger
Britse putter Klapekster Rode rotslijster Wespendief
Bruine boszanger Klein waterhoen Rode wouw Westelijke blonde tapuit
Bruine kiekendief Kleine barmsijs Roerdomp Wielewaal
Bruinkeelortolaan Kleine bonte specht Roodborst Wilde zwaan
Buizerd Kleine karekiet Roodborsttapuit Wilgengors
Bulwers stormvogel Kleine klapekster Roodbuikwaterspreeuw Wilsons stormvogeltje
Canadese kraanvogel Kleine plevier Roodhalsfuut Winterkoning
Casarca Kleine spotvogel Roodhalsgans Witbandkruisbek
Cetti's zanger Kleine sprinkhaanzanger Roodkeelduiker Witbandzeearend
Cirlgors Kleine strandloper Roodkeelpieper Witgat
Citroenkwikstaart Kleine torenvalk Roodkopklauwier Withalsvliegenvanger
Daurische klauwier Kleine trap Roodmus Witkopeend
Diksnavelnotenkraker Kleine vliegenvanger Roodpootvalk Witkopgors
Dougalls stern Kleine zilverreiger Roodsterblauwborst Witoogeend
Draaihals Kleine zwaan Roodstuitzwaluw Witstuitbarmsijs
Drieteenstrandloper Kleine zwaardwalvis Rosse franjepoot Witte kerkuil
Duinpieper Kleine zwartkop Rotspieper Witte kwikstaart
Dunbekwulp Kleinst waterhoen Rouwkwikstaart Witvleugelstern
Dwergaalscholver Kluut Roze pelikaan Witwangstern
Dwergarend Kneu Roze spreeuw Woestijngrasmus
Dwerggans Koereiger Ruigpootbuizerd Woestijnvink
Dwerggors Koningseider Ruigpootuil Woudaap
Dwergmeeuw Koolmees Scandinavische tjiftjaf Zeearend
Dwergooruil Kortsnavelboomkruiper Scharrelaar Zuidelijke bonte strandloper
Dwergstern Kortteenleeuwerik Schreeuwarend Zwartbuikwaterspreeuw
Engelse kwikstaart Kraanvogel Siberische boompieper Zwarte ibis
Europese kanarie Krekelzanger Siberische braamsluiper Zwarte mees
Fitis Kroeskoppelikaan Siberische notenkraker Zwarte ooievaar
Flamingo Krombekstrandloper Siberische taling Zwarte roodstaart
Fluiter Kruisbek Siberische tjiftjaf Zwarte specht
Frater Kuifduiker Sibirische sprinkhaanzanger Zwarte stern
Geelgors Kuifkoekoek Sijs Zwarte wouw
Geelsnavelduiker Kuifmees Slangenarend Zwartkop
Gekraagde roodstaart Kwak Slechtvalk Zwartkopgors
Gele kwikstaart Kwartelkoning Smelleken Zwartkopmeeuw
Geoorde fuut Lachstern    

Bron: Ministerie van EZ