Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet heeft drie andere wetten vervangen, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. 

 

Rolverdeling provincies en Rijk

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.

 

Vergunning aanvragen gemeente of provincie

Wanneer u als particulier een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt de aanvraag net als voorheen getoetst aan de Wet natuurbescherming. Bij de provincie kan nog steeds een aparte natuurvergunning worden aangevraagd.

Voor sommige activiteiten moet een ontheffing nog steeds bij de Raad voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangevraagd. Dit betreft:

Ruimtelijke ingrepen die gevolgen voor de natuur kunnen hebben zoals:
•    Projecten van gebieden die niet op provinciaal niveau zijn ingedeeld.
•    Hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen.
•    Kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen
•    Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden.
•    Landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV).
•    Gastransportnetwerk
•    Activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis.

(Bron)

 

Verschillen per provincie

Door de decentralisatie van de verantwoordelijkheden zijn er per provincie verschillen ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van vrijgestelde soorten. Een overzicht van vrijgestelde soorten per provincie is hier te vinden.