Quickscan en soortgericht onderzoek herontwikkelingsproject Ter Aar

Het voornemen van Gemeente Nieuwkoop is om een groot gebied aan de Paradijsweg te Ter Aar te herontwikkelen. Wij hebben een quickscan en soortgericht onderzoek uitgevoerd. 

  • Gemeente Nieuwkoop
  • Ter Aar
  • 2018

Over dit project

Het voornemen van de Gemeente Nieuwkoop is om een groot gebied aan de Paradijsweg te Ter Aar te herontwikkelen. Het plan is om oude kassen op de percelen te verwijderen en hier vervolgens enkele woningen voor terug te plaatsen. De Gemeente Nieuwkoop heeft aan Habitus gevraagd om onderzoek te doen naar de bestaande natuurwaarden in dit projectgebied.

 

Quickscan

Allereerst hebben wij een quickscan uitgevoerd voor een nieuw bestemmingsplan voor de natte kant. Tijdens deze quickscan hebben we ook een toetsing houtopstanden verricht en hebben we een vogeltoets voor de vliegveiligheid uitgevoerd. Uit de quickscan bleek dat er binnen het projectgebied geschikt voortplantings- en leefbiotoop was voor diverse diersoorten, waaronder de heikikker, de rugstreeppad en de ringslang. Ook was er geschikt leefgebied aanwezig voor vogels met een jaarrond beschermd nest, de huismuis, de platte schijfhoren en de waterspitsmuis.

 

Soortgericht onderzoek

De aanwezigheid van deze soorten kon tijdens de quickscan niet worden uitgesloten. Daarom zijn wij gestart met het uitvoeren van soortgericht onderzoek. Tijdens het soortgericht onderzoek bepalen we de aanwezigheid van de ringslang door reptielplaten neer te leggen en te controleren. Als het blad van de bomen is, voeren we een check uit naar jaarrond beschermde nesten. Voor het onderzoek naar het leefgebied van de waterspitsmuis, plaatsen en controleren we inloopvallen.

 

Waterspitsmuis

Uit het soortgericht onderzoek kwam onder andere naar voren dat de zeldzame waterspitsmuis op één van de percelen voorkomt. Dit zoogdier wordt bedreigd en staat op de rode lijst als gevolg van vernietiging van het leefgebied. De waterspitsmuis was daarvoor nog niet bekend in dit gebied en is daarmee een nieuwe vondst. De waterspitsmuis is aangetroffen in de buurt van een stenige en ruig begroeide oever. Dat is een prettige omgeving voor de waterspitsmuis, omdat hij in het water jaagt. Hier komen zijn zwemvliesjes goed bij van pas.

 

Ons advies

Het advies dat wij met betrekking tot de waterspitsmuis aan de Gemeente Nieuwkoop hebben gegeven, is om hoek waar de waterspitsmuis is gevonden te behouden, en natuurontwikkeling van daaruit te ontwikkelen. Dit zodat de waterspitsmuis niet uit zijn leefomgeving wordt verjaagd.

 

Dit soortgericht onderzoek is nog in uitvoering en zal naar verwachting medio 2019 afgerond zijn.

 

Toelichting foto: Waterspitsmuis

 

Meer informatie?

Benjamin Brandt

Benjamin Brandt

adviseur ecologie