Quickscan en soortgericht onderzoek herontwikkelingsproject Ter Aar

Het voornemen van Gemeente Nieuwkoop is om een groot gebied aan de Paradijsweg te Ter Aar te herontwikkelen. Wij hebben een quickscan en soortgericht onderzoek uitgevoerd. 

  • Gemeente Nieuwkoop
  • Ter Aar
  • 2018

Over dit project

Het voornemen van Gemeente Nieuwkoop is om een groot gebied aan de Paradijsweg te Ter Aar te herontwikkelen. Allereerst hebben wij een quickscan uitgevoerd voor een nieuw bestemmingsplan voor de natte kant. Ook hebben we toen een toetsing houtopstanden en vogeltoets voor vliegveiligheid uitgevoerd. Uit de quickscan bleek onder andere dat er geschikt voortplantings- en leefbiotoop voor de heikikker, rugstreeppad en ringslang aanwezig was binnen het projectgebied. Verder was er geschikt leefgebied aanwezig voor vogels met een jaarrond beschermd nest, huismus, platte schijfhoren en waterspitsmuis. Omdat de aanwezigheid van deze soorten niet uitgesloten kon worden tijdens de quickscan, zullen wij soortgericht onderzoek uitvoeren voor deze soorten. De aanwezigheid van ringslang zal onder andere bepaalt worden door het neerleggen en controleren van reptielplaten. Voor het onderzoek naar het leefgebied van de waterspitsmuis zullen inloopvallen geplaatst en gecontroleerd worden. Als het blad van de bomen is zal er ook een check uitgevoerd worden naar jaarrond beschermde nesten. Dit soortgericht onderzoek is nog in uitvoering en zal naar verwachting medio 2019 afgerond zijn. 

Meer informatie?

Benjamin Brandt

Benjamin Brandt

adviseur ecologie

  • 06-47163522