Nieuwe natuur in de Driemanspolder

 

Tussen Zoetermeer en Den Haag Leidschenveen ligt een prachtig, water- en vogelrijk natuurgebied dat volop in ontwikkeling is, namelijk de Nieuwe Driemanspolder (N3MP). De Vermeulen Groep beheert dit natuur- en recreatiegebied. Samen met Habitus is vorig jaar een visie en beheerplan voor het gebied opgesteld. Het gebied moet in de toekomst dienen als belangrijke stapsteen voor moerasvogels in de regio.

 

Biodiversiteitsmaatregelen

Omdat het gebied vrij recent in gebruik is genomen, vanuit kale grond, nemen we diverse maatregelen om de biodiversiteit te vergroten. Dit jaar starten we bijvoorbeeld met het realiseren van ruigtestroken door het gehele gebied. Dit doen we om structuren te bieden aan zoogdieren, om waardplanten voor vlinders te verkrijgen en om schuilplaatsen te bieden aan insecten. Ook starten we met het omwikkelen van kruidenrijke graslanden door de productie te verlagen met maaien en afvoeren. We starten op diverse plekken al vroeg met maaien om de piek in grassenbloei voor te zijn.

Het gebied is arm aan bomen en struiken. Dit is gunstig voor moerasvogels, maar wel beperkend voor de gewenste biodiversiteitsontwikkeling. Daarom worden de bestaande bosvakken met jonge aanplant verder ontwikkeld en wordt er dood hout aangebracht.

 

Monitoring

We monitoren jaarlijks de aanwezige flora en fauna, zowel op het land als onder water. Zo zijn al tenminste 11 verschillende vissoorten vastgesteld. Van het vetje en de tien -en driedoornige stekelbaarzen zijn de grootste aantallen aangetroffen. De gewenste viswatertypering is het snoek-blankvoorntype.

Bijzonder is dat we ook de biodiversiteit in algemeenheid monitoren aan de hand van de aanwezige biotopen. Zo maken we de voortgang op dit vlak inzichtelijk en aantoonbaar.

 

 

Wil je meer weten over de plannen of het beheer van dit gebied? Neem dan contact op met de projectleider: Nick Kroese.