Betere beoordeling van beschermde planten in quickscans

 

Stappen zetten naar een betere beoordeling van beschermde planten in quickscans!

In Nederland zijn 75 plantensoorten beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb) en 3 plantensoorten onder de Europese Habitatrichtlijn (HR) die binnen Nederland voorkomen. Dit zijn soorten die bedreigd tot ernstig bedreigd zijn. De groeiplaatsen zijn divers. Sommige beschermde soorten komen voor in natuurgebieden zoals de groene nachtorchis op hellingbossen. Of in het landelijk gebied zoals de bokkenorchis. Maar natuurlijk ook in het stedelijk gebied, zoals de schubvaren op kademuren. Wanneer een ruimtelijke ingreep plaatsvindt, is het belangrijk om rekening te houden met wettelijk beschermde planten. Maar hoe bepaal je of een biotoop geschikt is voor beschermde planten? Voor vleermuizen kijken we bijvoorbeeld naar open stootvoegen in een gebouw. Voor huismussen beoordelen we onder andere de dakgoot en functionele leefomgeving. Maar waar kijken we nu precies naar om de potentie voor beschermde planten te kunnen bepalen? Dit is Alex momenteel aan het uitzoeken in zijn afstudeerstage.

 

De werkwijze

De nog op te stellen werkwijze heeft als doel, om op basis van ecologische aspecten van een biotoop, de geschiktheid te voorspellen van de aan- of afwezigheid van een beschermde plant. Onder ecologische aspecten worden aspecten bedoeld, zoals sociologie, co-existentie of habitateisen. Trouwsoorten kunnen hiervoor een belangrijke rol spelen. Trouwsoorten zijn plantensoorten die trouw zijn aan een bepaalde gemeenschap, waarin de beschermde soort ook voorkomt. Het idee is dat door het herkennen van (zeldzamere) trouwsoorten, de aan- of afwezigheid van een beschermde soort ingeschat kan worden. Als voorbeeld de beschermde plant wilde averuit. Wanneer vrij zeldzame soorten zoals geel walstro, sikkelklaver en voorjaarsganzerik bij elkaar gevonden worden in een berm, geeft dat een indicatie dat de wilde averuit hier ook zou kunnen voor komen. Dit geeft dan een onderbouwde indicatie om wel of geen nader onderzoek te adviseren.

 

Er zullen nog heel wat vragen beantwoord moeten worden, voordat er een praktisch toepasbare werkwijze ligt. Want hoeveel trouwsoorten zijn benodigd voor een nader onderzoeksadvies? Zijn dat er één, drie of vijf? En kan dit statistisch onderbouwd worden met de huidige data? En kan dit dan ook nog in een praktisch bruikbare werkwijze toegepast worden? De werkwijze zal zich in ieder geval baseren op beschikbare data uit SynBioSys, literatuur, veldonderzoek en interviews met Floron & Netwerk Groene Bureaus. De resultaten zullen verwerkt worden in een onderzoeksrapport.

 

Contact

De schrijver van dit artikel is afstudeerstagiair Alex Zuijdervliet. Hij is vierdejaarsstudent van de opleiding Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland te Delft. Alex is een enthousiaste florist en bezit gedegen kennis van de wilde planten in Nederland. Neem voor meer informatie over de afstudeeropdracht contact op Nick Kroese.

 

Foto: bokkenorchis in een wegberm in Nieuw-Vossemeer (Noord-Brabant), gemaakt door Alex Zuijdervliet.